Kamers zoeken in Groningen

Wat is All in-huur?

Bij een all in-huur is geen uitsplitsing gemaakt tussen de 'kale' huur en de servicekosten. Huurder en verhuurder doen er goed aan een all in-huur te splitsen, omdat er geen regels zijn die in een wijziging van een all in-huur kunnen resulteren. Als ze het daarover niet eens worden, kan de huurder de Huurcommissie vragen aan te geven wat de huurprijs is en welk bedrag geldt als voorschot op de servicekosten. Volgens de wet zal de Huurcommissie de minimaal redelijk huurprijs (= 55% van de maximale huurprijsgrens) als huurprijs aangeven. De servicekosten worden op 25% van de minimaal redelijke huurprijs gesteld. Ook de verhuurder kan om een uitsplitsing door de Huurcommissie vragen, doch alleen als de all in-huur lager is dan 55% van de maximale huurprijsgrens. Deze procedure kost ? 11.

Hoe kan ik de huurprijs van mijn kamer berekenen?

De prijs van een kamer bestaat meestal uit twee gedeelten: de 'kale' huur en de servicekosten. De kale huur is het geld dat u betaalt voor het gebruik van de hoeveelheid ruimte die u huurt en de voorzieningen in de kamer en overige voorzieningen in de woning waarvan u gebruik maakt. Voor deze berekening is een puntensysteem bedacht. Hoe meer punten de kamer krijgt, hoe hoger de huurprijs van een woning is. Aan de hand van een formulier kunt u zelf berekenen hoeveel punten uw kamer waard is. In de brochure 'Huur en verhuur van kamers 2003 - 2004' staat het formulier afgedrukt alsmede de tabel waarmee u de hoogte van de maximale huurprijs kunt bepalen.

Kan ik huursubsidie krijgen voor m'n kamer?

Doorgaans niet. Alleen bewoners van zelfstandige woonruimte kunnen in principe huursubsidie krijgen. En bij zelfstandige woonruimte hoort een eigen ingang, badkamer, toilet en keuken. Alleen als het gaat om al aangewezen wooneenheden, begeleid wonen of groepswonen door ouderen kan huursubsidie worden aangevraagd.

Waaruit bestaan servicekosten?

Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld levering van gas, elektriciteit, meubilering, stoffering en diensten zoals schoonmaak. Diensten en leveringen worden vastgelegd in de huurovereenkomst. Over elk kalenderjaar moet de verhuurder een overzicht geven van de servicekosten die in dat jaar zijn gemaakt, met daarbij een verrekening van betaalde voorschotten. Als bijvoorbeeld het energiebedrijf een andere periode aanhoudt om te verrekenen met de verhuurder dan mag de verhuurder de kosten van het verbruik van de huurder in dat overzicht betrekken als die periode in dat kalenderjaar eindigt.

Wat staat in de huurovereenkomst?

In de huurovereenkomst staan afspraken tussen huurder en verhuurder over de totale huurprijs ('kale' huur en servicekosten) en andere afspraken (zoals het gebruik van voorzieningen als telefoon, wel of niet toelaten van huisdieren enzovoort). Modelcontracten van huurovereenkomsten kunt u krijgen via de Nederlandse Woonbond.Zie het dossier huurovereenkomst.

Wat zijn mijn plichten als huurder?

U bent verplicht om tijdig de huur te betalen, en om de gehuurde woonruimte ook daadwerkelijk als woonruimte te gebruiken (en dus bijvoorbeeld niet als bedrijfsruimte). Verder mag u geen overlast veroorzaken voor omwonenden. Kleine herstellingen (zoals bijvoorbeeld leertjes van kranen vervangen of sloten van deuren repareren maar ook het schoonhouden van de gehuurde kamer) zijn voor de rekening van de huurder. De precieze afspraken over plichten van de huurder zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. Deze mogen niet ten nadele van de huurder afwijken van de vastgestelde regels. Naast overeengekomen plichten bestaat er vaak een aantal aandachtspunten voor de huurder.

Waar kan ik terecht als ik een geschil heb met m'n verhuurder?

Bij onenigheid tussen huurder en verhuurder over hoogte van de huur, servicekosten of ernstige onderhoudsklachten kunt u zich voor een uitspraak wenden tot de huurcommissie (zie dossier Huurcommissie). Voor (bijna) alle procedures bij de huurcommissie moeten zowel huurder als verhuurder een voorschot aan leges van €25,00 betalen.

Wat te doen bij ernstige gebreken?

De huurcommissie kan de verhuurder niet dwingen om de gebreken te herstellen. Maar de commissie kan wel besluiten dat de huurder een huurverlaging krijgt. De verlaging is tijdelijk en gaat in op de eerste dag van de maand na de maand waarin de huurder de verhuurder heeft verzocht het gebrek op te heffen en geldt totdat de klachten verholpen zijn.

Waar moet ik bij het huren van een kamer op letten?

U kunt binnen de eerste zes maanden na de ingangsdatum van de huurovereenkomst de aanvangshuurprijs laten toetsen door de huurcommissie. Daarbij houdt de huurcommissie ook rekening met de aanwezigheid van gebreken. Als u klachten heeft over onderhoud of reparaties aan de woning, stel de verhuurder dan schriftelijk op de hoogte van zijn verplichtingen om de woning in goede staat van onderhoud op te leveren en houden. In een huurovereenkomst kunt u met de verhuurder een co?ptatierecht afspreken. Dit betekent dat u bij vertrek uit de woning het recht heeft om een volgende huurder voor te dragen. De verhuurder mag, als hij daar goede argumenten voor heeft, de voorgedragen huurder afwijzen. U bent aansprakelijk voor degenen die bij u op bezoek komen. Als u voor langere tijd iemand bij u op de kamer wilt laten wonen, is het verstandig om dit van tevoren met de verhuurder te bespreken. Controleer het servicekostenoverzicht op dubbele posten en vergelijk het met de huurovereenkomst. U hoeft een eventuele verhoging van het voorschotbedrag pas te betalen als u het jaarlijkse servicekostenoverzicht heeft gekregen en dat aanleiding geeft tot verhoging. Een te hoog voorschotbedrag kunt u door de huurcommissie om een uitspraak te vragen laten verlagen.

Verdere aandachtspunten voor de huurder

Puntenberekening: Als de verhuurder de kamer niet, of volgens uw berekening onjuist heeft gewaardeerd, dan is het verstandig om zelf een puntenberekening uit te voeren (zie vraag 1.). Huurverhoging: Als u wel de huurverhoging betaalt, en niet (tijdig) een bezwaarschrift heeft ingediend, dan wordt ervan uitgegaan dat u instemt met de huurverhoging. De huurverhoging is dan legitiem tot stand gekomen. Hebt u wel een bezwaarschrift ingediend, en de huurcommissie vindt de verhoging niet redelijk, dan kunt u het teveel betaalde bedrag terugvragen. Rappelbrief: Betaalt u de huurverhoging niet, maar heeft u ook geen bezwaarschrift ingediend, dan kan de verhuurder u een aangetekende rappelbrief sturen. U kunt binnen twee weken na deze rappelbrief de verhuurder nog berichten welke bezwaren u heeft. Laat u dit na, dan kan de verhuurder tot drie maanden na de voorgestelde huurverhogingsdatum aan de huurcommissie om een uitspraak vragen. Als de verhuurder zijn voorstel tot huurverhoging aangetekend heeft verzonden, dan vervalt de rappelprocedure. De verhuurder kan dan tot zes weken na de voorgestelde ingangsdatum de huurcommissie om een uitspraak vragen. Huurverhogingsbedrag: Als de huurcommissie uw bezwaar afwijst, moet u de huurverhoging meestal alsnog vanaf de voorgestelde ingangsdatum betalen. U doet er verstandig aan om, terwijl de bezwaarprocedure loopt, elke maand het huurverhogingbedrag te sparen.

Hoe kan ik mijn borg terug krijgen?

Na een juiste oplevering van u studentenkamer moet de huiseigenaar de borg in een bepaald termijn terug betalen. Dit termijn staat vermeld in het huurcontract wat u bent aangegaan met de huiseigenaar.

naar boven